គម្រោងចាយបង្កើនទ្រព្យ

  • ១.តើលោក/អ្នកចង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីលើការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក/អ្នកដែរឬទេ?
  • ២.តើលោក/អ្នកមានប្រភពចំណូលដែលមានស្ថេរភាពហើយឬនៅ?

បើចង់ដឹងច្បាស់និងមានឪកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ សូមចូលរួមបទបង្ហាញស្តីពី " ចាយបង្កើតទ្រព្យ "

កម្មវិធីៈ រាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ

  • ព្រឹកម៉ោងៈ៩ៈ០០=>១០ៈ៣០
  • រសៀលម៉ោង២ៈ០០=>៣ៈ៣០

ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈ

  • ឈ្មោះ យីវ តុលា
  • លេខទូរស័ព្ទ 070978977

Privacy Policy - Terms of Use - © 2016-2017 All rights reserved.

Technical Support: Code's Done